Chào mừng đén với website của chúng tôi.

Dây hợp kim bạc

  • Silver Alloy Wires

    Dây hợp kim bạc

    Chúng tôi sản xuất Dây hợp kim bạc chất lượng bằng các hợp kim khác nhau như AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 10, v.v. Chúng tôi cũng thực hiện tùy chỉnh các Dây hợp kim bạc này theo đặc điểm kỹ thuật của khách hàng, đảm bảo chống ăn mòn, mức độ dẫn nhiệt và điện cao.